Statut

§1.

1. Fundacja pod nazwą: „Fundacja Współczesna Szkoła Realna”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

Dorotę Fiett,

Janusza Fietta,

Filipa Haka,

Jana Wróbla,

określanych dalej jako „Fundatorzy”, a każdy z osobna, jako „Fundator”.

2. Fundacja wyrasta z idei i dorobku twórców Bednarskiej Szkoły Realnej w Warszawie.

3. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

§2.

Fundacja uzyskuje osobowość prawną z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. 

§3.

1. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.

2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie, jednostki terenowe i inne jednostki organizacyjne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a w razie potrzeby – także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i formacji społecznych.

4. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania i prawem polskim dopuszczonych.5. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych instytucji, osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§4.

Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

§5.

1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i inne nagrody i wyróżnienia i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

2. Fundacja może nadawać Certyfikaty Współczesnej Szkoły Realnej szkołom realnym tworzonym na terenie całego kraju i za granicą. Regulamin przyznawania Certyfikatów stanowi osobny dokument.

3. Fundacja uzyska prawa do znaków Ośrodka Rozwoju Szkół Realnych i Forum Edukacji Realnej.

§6.

Cele fundacji:

1. Upowszechnianie idei edukacji i rozwoju opartych na świadomym uczeniu się, z własnej woli, w społeczności równych praw i wzajemnego szacunku,

2.   Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w edukacji, nauce i zarządzaniu wiedzą,

3.   Wprowadzanie i upowszechnianie wiedzy na temat nowoczesnych, innowacyjnych, alternatywnych i prospołecznych metod kształcenia,

4.   Wspieranie twórczości, przedsiębiorczości i działalności kulturalnej powiązanej z edukacją i rozwojem osobistym,

5.   Poszerzanie świadomości społecznej w dziedzinie edukacji, samorozwoju, nauki i funkcjonowania na rynku pracy,

6.   Poszerzanie świadomości społecznej w zakresie równouprawnienia,

7.   Zmienianie systemu kształcenia uczniów i nauczycieli mające na celu kreowanie społeczeństwa samouczącego się oraz gospodarki opartej na wiedzy i zrównoważonym rozwoju,

8.   Realizacja kształcenia, szkolenia i doskonalenia nauczycieli,

9.    Propagowanie dobrych praktyk w dziedzinie nauki, edukacji i zarządzania oświatą,

10.  Pomoc młodzieży w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej,

11.  Promowanie działalności osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność naukową, naukowo-techniczną, oświatową, edukacyjną oraz w zakresie zarządzania wiedzą,

12.  Kształtowanie w dzieciach, rodzicach i nauczycielach postawy krytycznego obserwatora rzeczywistości oraz wskazywanie narzędzi do jej zmieniania,

13.  Wspieranie aktywności na rzecz własnego rozwoju, uwzględniającej dbałość o zdrowie fizyczne i psychiczne,

14.  Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów rodziców i nauczycieli,

15.  Kształtowanie nawyków i postaw zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju,

16.  Działanie na rzecz rozwoju i popularyzacji nowych technologii multimedialnych, jako narzędzi edukacji, tworzenia, eksponowania i rozpowszechniania dóbr kultury oraz środków społecznej komunikacji,

17.  Wspierania działań innych organizacji społecznych, w szczególności tych, których cele są zbliżone do celów Fundacji,

18.  Organizowanie kolejnych edycji Forum Edukacji Realnej,

19.  Wspieranie tworzenia szkół realnych w całym kraju i za granicą, w tym nadawanie okresowych Certyfikatów Współczesnej Szkoły Realnej.

§7.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1. Prowadzenie Ośrodka Rozwoju Szkół Realnych, wspierającego tworzenie i funkcjonowanie szkół realnych w całym kraju i za granicą.

2. Organizowanie kolejnych edycji Forum Edukacji Realnej dających, wszystkim zainteresowanym rozwojem nowoczesnej edukacji, okazję do otwartej dyskusji, wymiany poglądów i dzielenia się doświadczeniami,

3. Kontakty z uczelniami, instytucjami i firmami, umożliwiające uczniom realizację wizyt, staży, praktyk oraz udział w konkursach i wolontariacie,

4. Organizację, prowadzenie i wspieranie rozwoju poradnictwa edukacyjnego, zawodowego i psychologiczno-pedagogicznego,

5. Organizowanie i prowadzenie działań zgodnych z celami Fundacji, takich jak kursy, seminaria, konsultacje, pogadanki, szkolenia, warsztaty, wykłady,

6. Integrowanie edukacji z biznesem, podejmowanie działań zmierzających do optymalnego dopasowania kompetencji absolwentów do wymagań pracodawców oraz umożliwianie dwustronnego transferu wiedzy pomiędzy biznesem a edukacją,

7. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju systemu edukacji i dostosowania go do wymagań współczesnego świata,

8. Opiniowanie, występowanie z wnioskami, udział w konsultacjach społecznych, w obszarach związanych z celami Fundacji,

9. Inicjowanie i prowadzenie badań w zakresie objętym celami Fundacji,

10.  Działalność wydawnicza i prowadzenie serwisów, stron i portali internetowych,

11.  Organizowanie oraz wspieranie za pomocą środków pieniężnych, rzeczowych i niematerialnych, inicjatyw objętych celami Fundacji,

12.  Wspieranie inicjatyw i projektów zewnętrznych zgodnych z celami Fundacji,

13.  Współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, w kraju i za granicą, zainteresowanymi realizacją celów Fundacji,

14.  Współpracę z placówkami oświatowymi, edukacyjnymi i kulturalnymi i organizacjami społecznymi, w kraju i za granicą,

15.  Wymianę doświadczeń, dobrych praktyk oraz konsultacje merytoryczne, związane z programami i projektami Fundacji.

16.  Organizację i przeprowadzanie konkursów i plebiscytów, wyłaniających najciekawsze inicjatywy w zakresie misji Fundacji,

17.  Organizację i inicjowanie akcji społecznych.

§8.

Majątek Fundacji stanowią:

1. Fundusz założycielski w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania,

2. Prawa i przedmioty majątkowe nabyte przez Fundację,

3. Inne składniki majątkowe w postaci pieniędzy, nieruchomości i ruchomości, oraz innych praw majątkowych nabytych w toku działania Fundacji,

4. Dalsze środki Fundacja będzie uzyskiwać z darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz organizacji i instytucji państwowych i samorządowych, odsetek bankowych i przychodów z majątku, spadków, zapisów, zbiórek i imprez publicznych organizowanych zgodnie z obowiązującym prawem, dochodów z majątku ruchomego i nieruchomości, o ile takie Fundacja będzie posiadała, subwencji, funduszy celowych, państwowych i Unii Europejskiej oraz innych prawnie dopuszczalnych źródeł.

§9.

1. Fundacja może być udziałowcem, wspólnikiem spółek osobowych i kapitałowych w celu uzyskania dochodów przeznaczonych na działalność statutową.

2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej lub obcej w bankach krajowych lub zagranicznych – zgodnie z przepisami polskiego prawa.

3. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte do realizacji wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy/spadkodawcy/zapisodawcy nie postanowili inaczej. Majątek Fundacji służy do realizacji jej celów statutowych.

4. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą.

5. Przyjęcie przez Fundację darowizny lub spadku nie może spowodować przejęcia przez Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.

6. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

7. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

8. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

§10.

Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu założycielskiego oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację.

§11.

1. Władzami Fundacji są:

– Rada Fundacji

– Zarząd Fundacji

2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

§12.

1.  Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z trzech do dziesięciu członków.

3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy.

4. Innych członków pierwszego składu Rady Fundacji mogą powołać Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu rady, powołuje swą decyzją Rada Fundacji.

5. Odwołanie Członka Rady Fundacji następuje w wyniku: złożenia rezygnacji, sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych, zaistnienia innych okoliczności, które w sposób długotrwały uniemożliwiają bądź w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji przez Członka Rady Fundacji albo powodują utratę zaufania w stosunku do danego Członka Rady Fundacji.

6. Odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej większością kwalifikowaną 2/3 (dwóch trzecich) głosów przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.

7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§13.

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora zgłoszony na piśmie.

3. W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu.

4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

5. Kworum Rady Fundacji, czyli liczba zgromadzonych członków Rady, których obecność jest niezbędna do podjęcia prawomocnych decyzji wynosi co najmniej połowę wszystkich członków Rady.

§14.

Do zadań Rady należy w szczególności:

1. Uchwalanie jej regulaminu.

2. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.

3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.

4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.

5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

6. Nadzór nad działalnością Fundacji.

7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji i wyznaczenie likwidatora.

8. Dokonywanie zmian w Statucie Fundacji.

9. Podejmowanie decyzji o zasadach przyznawania szkołom Certyfikatów Współczesnej Szkoły Realnej.

10.  Tworzenie na podstawie uchwały (zwykłą większością głosów składu Rady) oddziałów, zakładów, przedstawicielstw, filii, jednostek terenowych, biur i innych jednostek organizacyjnych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a w razie potrzeby – także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

11.  Udzielanie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu.

12.  Ustalanie regulaminu Zarządu Fundacji i przedstawianie tego regulaminu do uchwalenia Zarządowi.

§15.

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,

2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§16.

1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do czterech osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.

4. Prezes Zarządu i Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwoływani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej większością głosów przez członków Rady Fundacji.

§17.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a.      Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych.

b.     Uchwalanie regulaminów działania Zarządu.

c.      Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji.

d.     Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji.

e.      Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.

f.      Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.

g.     Występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji.

h.     Tworzenie i znoszenie stałych i czasowych placówek terenowych Fundacji w kraju i za granicą.

i.       Organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji.

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równości głosów głos Prezesa Zarządu jest głosem decydującym.

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

6. Zarząd co roku, do dnia 31 grudnia, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§18.

1. Do reprezentowania Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo członek Zarządu łącznie z Prezesem albo dwóch członków Zarządu łącznie.

2. W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 10.000,00 złotych (słownie: dziesięciu tysięcy złotych) wymagany jest podpis Prezesa Zarządu Fundacji i jednego z członków zarządu.

§19.

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne nie prowadzące działalności gospodarczej.

§20.

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

§21.

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji, podejmując decyzję większością kwalifikowaną 2/3 (dwóch trzecich) głosów. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

2. Zmiana w statucie może nastąpić z inicjatywy Fundatora, Zarządu Fundacji lub członka Rady Fundacji.

§22.

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§23.

W sprawach połączenia z inną fundacją właściwa jest Rada Fundacji, przy czym jej decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały dla swej skuteczności.

§24.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidację prowadzi Likwidator.

3. Likwidatora Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§25.

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§26.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

§27.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Warszawa, dnia 29 maja 2019 r.