Misja

Współczesne społeczeństwo stoi w obliczu przemian, których tempo i charakter nie mają precedensu. Ich źródłem jest postęp technologiczny objawiający się cyfryzacją życia, swobodą komunikacji, rozwojem sztucznej inteligencji.

Efekty tych przemian, to postępująca globalizacja oraz całkowita zmiana charakteru relacji, w których uczestniczy człowiek: ze stworzonym przez siebie środowiskiem technologicznym, ze środowiskiem naturalnym, z innymi ludźmi. Edukacja, stanowiąca istotną część życia młodych ludzi i fundament rozwoju społeczeństwa, musi nadążać za tymi przemianami. Potrzebne jest radykalne przedefiniowanie celów i zmiana form działania oświaty.

Trzeba na nowo określić rolę nauczyciela i sposób funkcjonowania ucznia w szkole, zapewniając mu harmonijny rozwój i przygotowanie do szczęśliwego życia w coraz szybciej zmieniającym się świecie, takim, w którym wartość osoby będzie mierzona zdolnością i wolą do współpracy i dzielenia się.

Do życia w takim świecie musi przygotowywać współczesna szkoła. Opisana sytuacja i rysujące się perspektywy stanowiły dla twórców Bednarskiej Szkoły Realnej motywację do wypracowania nowego modelu nauczania, zwanego Szkołą Realną. Powołanie Fundacji Współczesna Szkoła Realna ma stworzyć warunki do szerokiego upowszechnienia tego modelu.