Regulamin VI Forum Edukacji Realnej

  1. VI Forum Edukacji Realnej, zwane dalej Forum, jest konferencją edukacyjną, która odbędzie się w dniach 17 i 18 listopada 2023 w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej „Stajnia” przy ul. Kościuszki 27A .
  2. Forum jest cykliczną konferencją Fundacji Współczesna Szkoła Realna.
  3. Gospodarzem i organizatorem VI Forum Edukacji Realnej jest Nowa Szkoła Ełk, działająca we współpracy z Fundacją Współczesna Szkoła Realna.
  4. Warunkiem koniecznym udziału w Forum jest rejestracja za pośrednictwem kwestionariusza udostępnionego na stronie internetowej Forum i wniesienie opłaty konferencyjnej lub otrzymanie imiennego zaproszenia od organizatorów. Przyjęcie zgłoszenia rejestracyjnego zostanie potwierdzone automatycznie wiadomością przesłaną na adres poczty elektronicznej osoby dokonującej rejestracji.
  5. W przypadku, gdy zgłoszenie nastąpi po przekroczeniu założonej, maksymalnej liczby uczestników, a zanim zostanie to wskazane na stronie internetowej Forum, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wysłania wiadomości zawierającej odmowę uczestnictwa w Forum lub wpisania uczestnika na listę rezerwową. W przypadku odmowy uczestnictwa wniesiona opłata konferencyjna zostanie zwrócona.
  6. Program zamieszczony na stronie Forum ma charakter orientacyjny, a organizatorzy zastrzegają sobie możliwość jego zmiany, zgodnie z  sugestiami uczestników lub z własnej inicjatywy, z zachowaniem zasadniczej tematyki i charakteru konferencji.
  7. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od woli organizatorów, uniemożliwiających przeprowadzenie Forum, może być ono odwołane, przy czym zarejestrowani uczestnicy otrzymają niezwłocznie informację drogą elektroniczną i nie mogą domagać się rekompensat wyższych niż opłata konferencyjna.
  8. Wysłanie zgłoszenia uczestnictwa za pośrednictwem kwestionariusza zamieszczonego na stronie internetowej Forum jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji Forum i związanych z nim wydarzeń oraz akceptacją niniejszego regulaminu.
  9. Uczestnicy Forum samodzielnie i na swój koszt organizują sobie ewentualne miejsca noclegowe.
  10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.