Regulamin II Forum Edukacji Realnej

 1. II Forum Edukacji Realnej, zwane dalej Forum, jest konferencją edukacyjną, która odbędzie się w dniach 21-22 października 2017 w Ostródzie.
 2. Organizatorami Forum jest Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych RzeczJasna w Ostródzie, współpracujące w kwestiach programowych z Bednarską Szkołą Realną i powołanym przy niej Ośrodkiem Rozwoju Szkół Realnych.
 3. Forum odbędzie się w Ostródzie, w siedzibie Stowarzyszenia Inicjatyw Możliwych RzeczJasna, ul. Słowackiego 13 (budynek dworca PKP) oraz w Centrum Użyteczności Publicznej przy ul. Jana III Sobieskiego 9.
 4. Warunkiem koniecznym udziału w Forum jest rejestracja za pośrednictwem kwestionariusza zamieszczonego na stronie internetowej Forum lub otrzymanie imiennego zaproszenia od organizatorów. Przyjęcie zgłoszenia rejestracyjnego zostanie potwierdzone automatycznie wiadomością przesłaną na adres poczty elektronicznej osoby dokonującej rejestracji.
 5. Potwierdzenie uczestnictwa w Forum będzie dokonane przez organizatorów na adres poczty elektronicznej wymieniony w pkt. 4, po uiszczeniu wpłaty na konto:

Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych RzeczJasna

14-100 Ostróda, ul. Słowackiego 13

Nr konta: 38 1140 2017 0000 4102 1297 2892

tytułem: [imię i nazwisko wpłacającego] – opłata za udział w II Forum Edukacji Realnej

Wpłata powinna nastąpić w ciągu 5 dni roboczych od chwili otrzymania potwierdzenia rejestracji, jednak nie później niż do 18 października 2017 – liczy się data wpłynięcia środków na konto organizatora.

 1. W przypadku, gdy zgłoszenie nastąpi po przekroczeniu założonej, maksymalnej liczby uczestników lub wyczerpaniu się limitu miejsc noclegowych, a zanim zostanie to wskazane na stronie internetowej Forum, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wysłania wiadomości zawierającej odmowę uczestnictwa w Forum.
 2. Opłaty wnoszone przez uczestników mają charakter zryczałtowany i stanowią zwrot części rzeczywistych kosztów poniesionych przez organizatorów.
 3. Na życzenie uczestnika organizatorzy wystawią rachunek potwierdzający wniesienie opłaty.
 4. Program zamieszczony na stronie Forum ma charakter orientacyjny, a organizatorzy zastrzegają sobie możliwość jego zmiany, zgodnie z nadsyłanymi propozycjami uczestników lub z własnej inicjatywy, z zachowaniem zasadniczej tematyki i charakteru konferencji.
 5. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od woli organizatorów, uniemożliwiających przeprowadzenie Forum, może być ono odwołane, przy czym zarejestrowani uczestnicy otrzymają niezwłocznie informację drogą elektroniczną i zwrot wniesionych opłat, natomiast nie mogą domagać się innych rekompensat.
 6. Wysłanie zgłoszenia uczestnictwa za pośrednictwem kwestionariusza zamieszczonego na stronie internetowej Forum jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji Forum i związanych z nim wydarzeń oraz akceptacją niniejszego regulaminu.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.