Regulamin III Forum Edukacji Realnej w Lublinie

  1. III Forum Edukacji Realnej, zwane dalej Forum, jest konferencją edukacyjną, która odbędzie się w dniach 16-17 listopada 2018 w Lublinie.
  2. Organizatorami Forum jest Towarzystwo Przyjaciół I SLO reprezentowane przez Ośrodek Rozwoju Szkół Realnych działający przy Bednarskiej Szkole Realnej oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS).
  3. Forum odbędzie się w Lublinie, w Chatce Żaka, Idziego Radziszewskiego 16, 20-031 Lublin oraz salach warsztatowych udostępnionych przez UMCS.
  4. Warunkiem koniecznym udziału w Forum jest rejestracja za pośrednictwem kwestionariusza udostępnionego na stronie internetowej Forum lub otrzymanie imiennego zaproszenia od organizatorów. Przyjęcie zgłoszenia rejestracyjnego zostanie potwierdzone automatycznie wiadomością przesłaną na adres poczty elektronicznej osoby dokonującej rejestracji.
  5. W przypadku, gdy zgłoszenie nastąpi po przekroczeniu założonej, maksymalnej liczby uczestników lub wyczerpaniu się limitu miejsc noclegowych, a zanim zostanie to wskazane na stronie internetowej Forum, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wysłania wiadomości zawierającej odmowę uczestnictwa w Forum lub wpisania uczestnika na listę rezerwową.
  6. Program zamieszczony na stronie Forum ma charakter orientacyjny, a organizatorzy zastrzegają sobie możliwość jego zmiany, zgodnie z nadsyłanymi propozycjami uczestników lub z własnej inicjatywy, z zachowaniem zasadniczej tematyki i charakteru konferencji.
  7. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od woli organizatorów, uniemożliwiających przeprowadzenie Forum, może być ono odwołane, przy czym zarejestrowani uczestnicy otrzymają niezwłocznie informację drogą elektroniczną i nie mogą domagać się rekompensat.
  8. Wysłanie zgłoszenia uczestnictwa za pośrednictwem kwestionariusza zamieszczonego na stronie internetowej Forum jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji Forum i związanych z nim wydarzeń oraz akceptacją niniejszego regulaminu.
  9. Uczestnicy Forum samodzielnie i na swój koszt organizują sobie ewentualne miejsca noclegowe.
  10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.